Grote opkomst bij kerntakendiscussie Montferland

DIDAM – Ondanks de Didamse kermis werd de kerntakendiscussie dinsdagavond goed bezocht. In het gemeentehuis gingen de aanwezigen in discussie met de gemeenteraadsleden over de grote bezuinigingen die de gemeente Montferland moet doorvoeren.

gemeentehuisBij afwezigheid van burgemeester Ina Leppink, voorzitter van de gemeenteraad, nam waarnemend voorzitter Henk Groote haar honneurs op kundige wijze waar. Vervolgens gaf concerncontroller van de gemeente Montferland Hans Meijer een nadere toelichting op het geheel. Hierna werden de vele aanwezigen verdeeld in groepen en gingen ze in discussie met gemeenteraadsleden over de door hun vastgestelde kernpunten. Dat er moet worden bezuinigd, was voor iedereen wel duidelijk.

Veel aandacht kregen de mogelijke sluiting of privatisering en beheer van gebouwen, subsidiebeleid verenigingen, ruimtelijk ordening, sluiting van scholen, keuze aansluiting regio en de leefbaarheid in kleine dorpen. Vooral de mogelijke sluiting van zwembad De Hoevert in Didam (bezuiniging jaarlijks 206.000 euro) was een heikel punt en alle reden om een actiegroep op te richten voor het behoud van het zwembad. Ook al omdat de vele gebruikers (100.000 bezoekers per jaar) en verenigingen hierdoor in de problemen raken.

Taakstelling
Om een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 vast te stellen is het noodzakelijk om grote bezuinigingen door te voeren. De financiële taakstelling op de begroting is 2,6 miljoen euro per begrotingsjaar 2018 (0,8 miljoen uit eigen organisatie en 1,8 miljoen uit taken en programma’s). De noodzakelijke taakstelling is opnieuw kritisch bekeken en voorgelegd aan alle betrokkenen via een kerntakendiscussie. Deze discussie is verdeeld in drie fasen: de voorbereiding die al in 2013 is opgestart, de huidige kerntakendiscussie en de besluitvorming die binnenkort nog moet volgen.

Wat betreft de kerntakendiscussie zijn er in 2015 twee bijeenkomsten geweest met het maatschappelijk middenveld en drie werkbijeenkomsten van de gemeenteraad. In de laatste werkbijeenkomst van de gemeenteraad op 18 september is een zevental kernpunten aan de orde geweest. Bedoeling van de kerntakendiscussie op 14 oktober was om deze zeven kernpunten te bespreken met het maatschappelijk middenveld, en de (on)mogelijkheden dan vervolgens als gemeenteraad te bezien in een oriënterende raadsvergadering twee dagen later.

Raadsvoorstel
Inmiddels heeft het college een raadsvoorstel gemaakt (bezuiniging maximaal 2,9 miljoen euro) waarbij een keuze moet worden gemaakt uit een aantal mogelijkheden met een besparing van minimaal 2,6 miljoen euro. De gemeenteraad moet hierover op 13 november gelijktijdig met de raadsbehandeling programmabegroting 2015 (aantal pagina’s 134) een definitief besluit nemen. Wat de programmabegroting betreft is tevens een tijdelijke tariefstijging voorzien van de OZB tussen 2015-2018.

Facebooktwittergoogle_plus

Jan
Over de schrijver
Jan Beursken is geboren in Nieuw-Dijk en was tot zijn pensioen werkzaam voor de gemeente Zevenaar. Hij heeft een grote belangstelling voor de geschiedenis van De Liemers en Didam in het bijzonder. Sinds 1997 is hij bestuurslid voor de Oudheidkundige Vereniging Didam, vanaf 2001 in de functie van secretaris.